Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

Sanook! RSS

Widget Glitter กลิตเตอร์ กลิทเตอร์ รูปการ์ตูน คำอวยพร text background

RSS คืออะไร | วิธีการใช้งาน | เงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Sanook! RSS

1.บริการ Sanook! RSS

ขอต้อนรับสู่ Sanook! RSS บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ("สนุก!") ให้บริการ Sanook! RSS ("บริการ") ซึ่งเป็นบริการที่สามารถรวบรวมโดยดึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงหัวข้อข่าวทุกชนิดและ รายละเอียดข่าวโดยย่อจากเว็บไซต์ทั่วไป เว็บบล็อกต่างๆ มาปรากฎไว้บนหน้าเว็บไซต์ www.sanook.com ด้วยวิธีการนำรูปแบบของ RSS หรือ ที่เรียกว่า Really Simple Syndication มาใช้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์ก็จะแสดงรายละเอียดข่าวในเว็บไซต์ต้นฉบับนั้น ๆ โดยที่หัวข้อข่าวจะอัพเดทตามเว็บไซต์ต้นทางนั่นเอง และ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทข้อมูลต่างๆ รวมถึงหัวข้อข่าวใหม่ๆ ตามที่ท่านได้ทำการเลือกหัวข้อข่าวไว้โดยไม่ต้องเข้าไปดูหัวข้อข่าวทีละเว็บไซต์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของท่านเอง

2.การยอมรับในข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้บริการ Sanook! RSS

สนุก! ได้จัดให้มี ("บริการ") แก่ท่านแต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและ เงื่อนไขต่างๆ ตามที่สนุก! สามารถกำหนดปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

3.ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก

ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะ (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และ ล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเองในแบบสมัครสมาชิก (ข) คงไว้ซึ่งความถูกต้องและ เป็นจริงของข้อมูลของท่าน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ในการลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือ ไม่สมบูรณ์ หรือ หากสนุก! มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือ ไม่สมบูรณ์ สนุก! มีสิทธิที่จะระงับหรือ ยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และ ปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของสนุก! แก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและ บัญชีของท่าน และ รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือ บัญชีของท่าน

4.ข้อจำกัดการใช้บริการ

4.1 สนุก! ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes) ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของบริการ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ ผู้ใช้บริการรายอื่น และ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือ สิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ /หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสนุก! หรือ ของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและ เงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายและ /หรือ สูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือ สูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สนุก! ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือ สูญหายดังกล่าวทั้งสิ้น อนึ่ง สนุก! สงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือ ถาวร หรือ นำเสนอและ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือ เพื่อปกป้องและ ป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ของสนุก! และ บุคคลภายนอก หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ สนุก! ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

4.2 สนุก! ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น การใช้บริการเพื่อการค้า หรือ การขายบริการต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือถือเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น ท่านได้ตกลงยินยอมและ รับทราบว่าข้อมูลต่างๆ หัวข้อข่าวทุกชนิดและ รายละเอียดข่าวโดยย่อตามที่ท่านได้ทำการเลือกรับข้อมูลไว้เองนั้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกรวบรวมโดยการดึงมาจะอยู่ในความรับผิดชอบของเว็บไซต์ต้นฉบับนั้นๆ สนุก! จะไม่รับประกันในความถูกต้องสมบูรณ์และ คุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว อีกทั้งท่านตกลงยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
ก. ใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มีข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้าหรือ อื่นๆ
ข. เก็บหรือ สะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับความยินยอม
ค. สร้างหลักฐานหรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือ กระทำการใดๆ ก็ตาม เพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของข้อความและ ผู้ส่งข้อความนั้น
ง. ส่งเนื้อหาผ่านบริการโดยผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหาย ลามก หยาบโลนหรือ เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
จ. ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิอื่นของบุคคลหรือ สถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิ์ในการเผยแพร่ต่างๆ
ฉ. ส่งเนื้อหาใดใดที่มีไวรัสหรือ โปรแกรมที่เป็นอันตราย
ช. ขัดขวาง แทรกแซง หรือ รบกวนเครือข่ายของบริการ หรือ ฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือ การปฏิบัติของเครือข่ายนั้น
ซ. พยายามฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของบัญชีผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือ เครือข่ายของบริการ โดยมิได้รับอนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น

5.ลิขสิทธิ์และ การอนุญาต

สนุก! ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์สนุก! รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของสนุก! แต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของสนุก! สนุก! สงวนสิทธิในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

6.การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

5.1 สนุก! สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและ เงื่อนไขการใชับริการนี้เมื่อใด และ อย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และ ให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และ เงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

5.2 สนุก! สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และ ระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือ ถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7.ข้อจำกัดความรับผิด

หากเกิดความสูญหายหรือ เสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ หรือ จากการละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์และ เงื่อนไขนี้ไม่ว่าโดยบุคคลใด เช่น การเขียนและ เผยแพร่ข้อความที่ต้องห้าม สนุก! ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ /หรือ บุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและ รับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้สนุก! รับผิดในความสูญหายและ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้สนุก! ต้องรับผิดหรือ ถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและ ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

8.การรับรอง

บริการนี้จัดให้มีขึ้นโดยปราศจากค่าสิทธิและ อยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” (as is basis) โดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สนุก! ไม่รับรองว่าบริการและ เนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ (ก) สามารถทำงานหรือ เผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือ สมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือ ด้านใดก็ตาม (ค) มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม) สำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและ ผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือ บุคคลใดก็ตาม สนุก! ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

9. การโฆษณา

ความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายสินค้า การให้/รับบริการ การชำระเงิน และ การจัดส่งสินค้าหรือ บริการที่แสดงผ่านบริการของสนุก! รวมทั้งความตกลงใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข การรับประกัน หรือ การนำเสนอการประชาสัมพันธ์จะอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างท่านกับผู้โฆษณา ผู้ขายสินค้าและ บริการเท่านั้น สนุก! ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและ เสียหายใดๆ ที่เกิดจากความตกลงดังกล่าว

10.การยกเลิกบริการ

สนุก! มีสิทธิยกเลิก หรือ ระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือ ถาวร หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือ พยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือ เงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด

กลับด้านบน